Shayx Muhammad Sodiq Akademiyasi

Shayx Muhammad Sodiq Akademiyasi
Logo
Shayx Muhammad Sodiq Akademiyasi — logo design concept
Shayx Muhammad Sodiq Akademiyasi
Logo
Shayx Muhammad Sodiq Akademiyasi — logo design
Shayx Muhammad Sodiq Akademiyasi
Branding
Logo
Brand colors
Brand identity
Shayx Muhammad Sodiq Akademiyasi — logo design
Shayx Muhammad Sodiq Akademiyasi
Shayx Muhammad Sodiq Akademiyasi — logo design concept